Serviso kontraktų centras

Klientų aptarnavimas
8 700 555 66

I-IV 8:30-17:30 val.
    V 8:30-16:30 val.

Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Serviso kontraktų centras“, juridinio asmens kodas 126300671, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51, LT-572833 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – bendrovė) yra asmens duomenų, gautų tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse, valdytojas. Tai reiškia, kad UAB „Serviso kontraktų centras“ savarankiškai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2020 m.gruodį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Bendrovė siūlo platų paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote paslaugas ar registruojatės mūsų svetainėse.
 

Mes renkame šiuos duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas, registruojate gedimą arba registruojatės paslaugoms, prisijungiate prie partneriams skirtos paskyros, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu, gedimo registravimu, sąskaitų išrašymu, mokėjimų detalėmis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
 • galite būti užfiksuoti įmonės organizuojamų renginių metu bendroje minioje, atliekant renginio fotoreportažą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Elektroninių  ir popierinių sutarčių sudarymas ir vykdymas, įskaitant bet neapsiribojant, klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, išrašyti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas. Teisinis pagrindas yra sutarties su jumis vykdymas (BDAR 6 str., 1 (b)) ir privalomų teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1(c)). Duomenys šiuo tikslu tvarkomi 10 metų po sutarties įvykdymo.
 • Mūsų, kaip kreditoriaus, interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; skolų išieškojimas . Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, sudaryti su Jumis sutartis bei atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – siekis apsaugoti mūsų finansinius interesus. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą. Duomenys tvarkomi 5 metus po skolinių santykių pasibaigimo.
 • Tiesioginė rinkodara . Mes tvarkome asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslais. Turime teisę savo esamų klientų elektroniniu paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie panašias prekes ir paslaugas, su sąlyga, kad jie neprieštarauja. Duomenų tvarkymo pagrindas esamų klientų atžvilgiu yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 (f)) – t.y. mūsų siekis informuoti savo esamus klientus apie panašias prekes ir paslaugas. Jums suteikiama teisė pirkimo metu išreikšti savo prieštaravimą. Remiantis šiuo pagrindu tiesioginės rinkodaros pranešimus siųsime, jeigu Jūs tam neprieštarausite ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio pirkimo. Potencialių klientų atžvilgiu, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 str. 1(a)). Tai reiškia, kad potencialiems klientams siųsime savo pranešimus, tik jeigu jie aktyviai išreiškė savo sutikimą. Duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių neduoti sutikimo arba bet kada atšaukti savo anksčiau išreikštą sutikimą.
 • Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas, bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas bei įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, taip pat apsaugoti savo teisėtus interesus (fiksuoti tam tikrus faktus ir (arba) susitarimus pokalbių metu. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi iki 3 mėnesių po pokalbio.
 • Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

 

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

  Duomenų tvarkytojas

  Tvarkymo tikslas

  Hosty

  Serverio nuoma

  Nebijokit.it

  IT paslaugos, garantija.lt sistemos priežiūra

  Facebook

  Marketingo platforma

  Omnisend

  Remarketingo platforma

  OXONtech

  Aptarnavimo platforma

  Google analytics

  Statistikos platforma

  Google adwords

  Marketingo platforma

  Google pixel

  Statistikos platforma

  Gjensidige

  Pirkinių draudimo aptarnavimas

  Paysera

  Apmokėjimas

  AB SEB

  Apmokėjimas

  Perlas Finance

  Apmokėjimas

  DPD

  Prekių pristatymas

  Venipak

  Prekių pristatymas

  Remonto partneriai

  Serviso paslaugos

  Pardavimų partneriai

  Pardavimo paslaugos

 

 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Daugiau informacijos apie Jūsų saugomų asmens duomenų laikotarpį rasite aukščiau esančiame skyriuje „Kaip naudojame Jūsų duomenis?“.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kad galėtų Bendrovės partneriai naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis, partneriai turi prisijungti prie paskyros, pateikdami savo asmens duomenis, pagal kuriuos galėsime juos identifikuoti. Šiuo tikslu mes renkame tokią informaciją apie jus: prisijungimo vardas, slaptažodis, darbuotojo vardas, telefono numeris, el. paštas. Apie Bendrovės partnerių įmonę renkame šią informaciją: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, Telefono numeris, el. paštas, interneto svetainės adresas. Kiekvienam bendrovės partnerio paskyrai galima kurti atskirus darbuotojų prisijungimus, kuriems reikalinga darbuotojo vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresa, o prisijungimo vardas ir slaptažodis yra sugeneruojami bendrovės ir atsiunčiami el. laišku. Partneriams panaikinus savo paskyrą, paskyros duomenys bus ištrinti per 1 dieną ir panaikinami prisijungimai, tačiau informacija, susijusi su įmonės veikla, yra toliau laikoma įmonės viduje, kadangi ją ištrynus išsikreiptų statistika bei dingtų jo sukurti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikatai (PGAS).

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti bendrovės paslaugų pasiūlymus – įsigyti papildomas prekes arba teikti jums tiesioginės rinkodaros paslaugas. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite paskambinę į bendrovės klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 555 66 arba parašę el. paštu: [email protected].

Būtini (9)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__cfduid

garantija.lt

Naudojamas turinio tinklo „Cloudflare“, kad būtų galima nustatyti patikimą interneto srautą.

29 dienos

HTTP

cookielawinfo-checkbow-necessary

garantija.lt

Naudojamas GDPR slapukų sutikimo įskiepio. Reikalingas surinkti informacijai ar klientas sutinka gauti slapukus, kurie nėra būtini.

1 metai 20 dienų

HTTP

cookielawinfo-checkbow-non-necessary

garantija.lt

Naudojamas GDPR slapukų sutikimo įskiepio. Reikalingas surinkti informacijai ar klientas sutinka gauti slapukus, kurie nėra būtini.

1 metai 20 dienų

HTTP

omnisendAnonymousID

garantija.lt

Naudojamas lankytojų duomenims užšifruoti ir juos saugoti – tai reikalinga vartotojo duomenų saugumui užtikrinti.

1 metai

HTTP

wc_cart_hash_#

garantija.lt

Leidžia WooCommerce platformai įsiminti lankytojo krepšelį.

Pastovus

HTTP

wc_fragments_#

garantija.lt

Leidžia WooCommerce platformai prisiminti lankytojo prisijungimus, kad nereikėtų klientui pastoviai prisijunginėti suvedinėjant duomenis.

Sesija

HTTP

viewed_cookie_policy

garantija.lt

Atsiranda tik tuomet, jei lankytojas paspaudžia, kad sutinka su slapukais. Parodo, kad pamatė slapukų juostą.

1 metai

HTTP

PHPSESSID

garantija.lt

Naršymo sesijos identifikavimas

Sesija

HTTP

XSRF-TOKEN

Avitela.oxontech.com

Užtikrina lankytojų naršymo saugumą užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse.

1 diena

HTTP

 

Statistiniai (9)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

garantija.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

HTTP

_gat

garantija.lt

Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų greitį

1 diena

HTTP

_gid

garantija.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

1 diena

HTTP

_gali

garantija.lt

Naudojamas sekti kaip lankytojas naudojasi puslapiu ir perduodama informacija į google analytics

1 minutė

HTTP

collect

google-analytics.com

Naudojamas duomenims „Google Analytics“ siųsti apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Stebi lankytoją per įrenginius ir rinkodaros kanalus

Sesija

Pixel

omnisendSessionID

garantija.lt

Nustatomas unikalus seanso ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgseną.

1 diena

HTTP

NID

Google.com

Naudojamas prisiminti lankytojo pasirinktiems nustatymams, tokiems kaip kalba, kiek paieškos rezultatų nori matyti ir ar nori turėti įjungtą Google SafeSearch filtrą.

6 mėnesiai

HTTP

soundestID

garantija.lt

Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas anksčiau lankėsi svetainėje, ar tai naujas svetainės lankytojas.

Sesija

HTTP

soundest-views

garantija.lt

Priskiria lankytojui konkretų ID – tai leidžia svetainei nustatyti konkrečių vartotojo apsilankymų skaičių analizei ir statistikai.

Sesija

HTTP

 

Rinkodariniai (4)

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Matuoja puslapio marketingo efektyvumą. Matuoja konversijos rodiklių skirtumą tarp puslapio marketingo ir telefono atsako.

Sesija

Pixel

__Secure-3PAPISID

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

2 metai

HTTP

__SECURE-3PSID

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

2 metai

HTTp

__Secure-3PSIDCC

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

1 metai

HTTP

 

Funkciniai (5)

Šie slapukai suteikia galimybę parūpinti patobulintas funkcijas ir suasmeninti, pavyzdžiui, vaizdo įrašus ir tiesioginius pokalbius. Juos galime nustatyti mes arba trečiųjų šalių teikėjai, kurių paslaugomis naudojamės savo puslapiuose. Jei neleisite šių slapukų, kai kurios ar visos šios funkcijos gali neveikti tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

chat_cookie_ref

avitela.oxontech.com

Platforma oxon pagal šį slapuką sugeba atsekti kuris susirašinėjimas buvo kurio kliento.

1124118 dienos

HTTP

chat_cookie_unique_id

avitela.oxontech.com

Platforma oxon priskiria susirašinėjimui unikalų susirašinėjimo ID.

1124118 dienos

HTTP

Oxon_session

avitela.oxontech.com

Nustato unikalų oxon sesijos numerį.

6 dienos

HTTP

cookie_notice_accepted

garantija.lt

Užfiksuoja, jog lankytojas sutiko su slapukų politika.

6 mėnesiai

HTTP

cookie_notice_rejected

garantija.lt

Užfiksuoja, jog lankytojas nesutiko su slapukų politika.

6 mėnesiai

HTTP

 

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.


Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros nepatiriant jokių neigiamų pasekmių;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu: [email protected].

žodžiu – telefonu 8 700 555 66

raštu – adresu: Žalgirio g. 92, Vilnius

atvykus į bendrovės biurą.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.vdai.lrv.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.