Serviso kontraktų centras

Klientų aptarnavimas
8 700 555 66

I-IV 8:30-17:30 val.
    V 8:30-16:30 val.

Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Serviso kontraktų centras“, juridinio asmens kodas 126300671, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51, LT-572833 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – bendrovė) yra asmens duomenų, gautų tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse, valdytojas. Tai reiškia, kad UAB „Serviso kontraktų centras“ savarankiškai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2020 m.gruodį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Bendrovė siūlo platų paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote paslaugas ar registruojatės mūsų svetainėse.
 

Mes renkame šiuos duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas, registruojate gedimą arba registruojatės paslaugoms, prisijungiate prie partneriams skirtos paskyros, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu, gedimo registravimu, sąskaitų išrašymu, mokėjimų detalėmis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
 • galite būti užfiksuoti įmonės organizuojamų renginių metu bendroje minioje, atliekant renginio fotoreportažą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Elektroninių  ir popierinių sutarčių sudarymas ir vykdymas, įskaitant bet neapsiribojant, klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, išrašyti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas. Teisinis pagrindas yra sutarties su jumis vykdymas (BDAR 6 str., 1 (b)) ir privalomų teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1(c)). Duomenys šiuo tikslu tvarkomi 10 metų po sutarties įvykdymo.
 • Mūsų, kaip kreditoriaus, interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; skolų išieškojimas . Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, sudaryti su Jumis sutartis bei atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – siekis apsaugoti mūsų finansinius interesus. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą. Duomenys tvarkomi 5 metus po skolinių santykių pasibaigimo.
 • Tiesioginė rinkodara . Mes tvarkome asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslais. Turime teisę savo esamų klientų elektroniniu paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie panašias prekes ir paslaugas, su sąlyga, kad jie neprieštarauja. Duomenų tvarkymo pagrindas esamų klientų atžvilgiu yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 (f)) – t.y. mūsų siekis informuoti savo esamus klientus apie panašias prekes ir paslaugas. Jums suteikiama teisė pirkimo metu išreikšti savo prieštaravimą. Remiantis šiuo pagrindu tiesioginės rinkodaros pranešimus siųsime, jeigu Jūs tam neprieštarausite ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio pirkimo. Potencialių klientų atžvilgiu, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 str. 1(a)). Tai reiškia, kad potencialiems klientams siųsime savo pranešimus, tik jeigu jie aktyviai išreiškė savo sutikimą. Duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių neduoti sutikimo arba bet kada atšaukti savo anksčiau išreikštą sutikimą.
 • Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas, bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas bei įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, taip pat apsaugoti savo teisėtus interesus (fiksuoti tam tikrus faktus ir (arba) susitarimus pokalbių metu. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi iki 3 mėnesių po pokalbio.
 • Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

 

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

  Duomenų tvarkytojas

  Tvarkymo tikslas

  Hosty

  Serverio nuoma

  UAB Mijora

  IT paslaugos, garantija.lt sistemos priežiūra

  Facebook

  Marketingo platforma

  Omnisend

  Remarketingo platforma

  OXONtech

  Aptarnavimo platforma

  Google analytics

  Statistikos platforma

  Google adwords

  Marketingo platforma

  Google pixel

  Statistikos platforma

  Gjensidige

  Pirkinių draudimo aptarnavimas

  Paysera

  Apmokėjimas

  AB SEB

  Apmokėjimas

  Perlas Finance

  Apmokėjimas

  DPD

  Prekių pristatymas

  Venipak

  Prekių pristatymas

  Remonto partneriai

  Serviso paslaugos

  Pardavimų partneriai

  Pardavimo paslaugos

 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Daugiau informacijos apie Jūsų saugomų asmens duomenų laikotarpį rasite aukščiau esančiame skyriuje „Kaip naudojame Jūsų duomenis?“.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kad galėtų Bendrovės partneriai naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis, partneriai turi prisijungti prie paskyros, pateikdami savo asmens duomenis, pagal kuriuos galėsime juos identifikuoti. Šiuo tikslu mes renkame tokią informaciją apie jus: prisijungimo vardas, slaptažodis, darbuotojo vardas, telefono numeris, el. paštas. Apie Bendrovės partnerių įmonę renkame šią informaciją: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, Telefono numeris, el. paštas, interneto svetainės adresas. Kiekvienam bendrovės partnerio paskyrai galima kurti atskirus darbuotojų prisijungimus, kuriems reikalinga darbuotojo vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresa, o prisijungimo vardas ir slaptažodis yra sugeneruojami bendrovės ir atsiunčiami el. laišku. Partneriams panaikinus savo paskyrą, paskyros duomenys bus ištrinti per 1 dieną ir panaikinami prisijungimai, tačiau informacija, susijusi su įmonės veikla, yra toliau laikoma įmonės viduje, kadangi ją ištrynus išsikreiptų statistika bei dingtų jo sukurti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikatai (PGAS).

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti bendrovės paslaugų pasiūlymus – įsigyti papildomas prekes arba teikti jums tiesioginės rinkodaros paslaugas. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite paskambinę į bendrovės klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 555 66 arba parašę el. paštu: [email protected].

Būtini (9)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__cfduid

garantija.lt

Naudojamas turinio tinklo „Cloudflare“, kad būtų galima nustatyti patikimą interneto srautą.

29 dienos

HTTP

cookielawinfo-checkbow-necessary

garantija.lt

Naudojamas GDPR slapukų sutikimo įskiepio. Reikalingas surinkti informacijai ar klientas sutinka gauti slapukus, kurie nėra būtini.

1 metai 20 dienų

HTTP

cookielawinfo-checkbow-non-necessary

garantija.lt

Naudojamas GDPR slapukų sutikimo įskiepio. Reikalingas surinkti informacijai ar klientas sutinka gauti slapukus, kurie nėra būtini.

1 metai 20 dienų

HTTP

omnisendAnonymousID

garantija.lt

Naudojamas lankytojų duomenims užšifruoti ir juos saugoti – tai reikalinga vartotojo duomenų saugumui užtikrinti.

1 metai

HTTP

wc_cart_hash_#

garantija.lt

Leidžia WooCommerce platformai įsiminti lankytojo krepšelį.

Pastovus

HTTP

wc_fragments_#

garantija.lt

Leidžia WooCommerce platformai prisiminti lankytojo prisijungimus, kad nereikėtų klientui pastoviai prisijunginėti suvedinėjant duomenis.

Sesija

HTTP

viewed_cookie_policy

garantija.lt

Atsiranda tik tuomet, jei lankytojas paspaudžia, kad sutinka su slapukais. Parodo, kad pamatė slapukų juostą.

1 metai

HTTP

PHPSESSID

garantija.lt

Naršymo sesijos identifikavimas

Sesija

HTTP

XSRF-TOKEN

Avitela.oxontech.com

Užtikrina lankytojų naršymo saugumą užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse.

1 diena

HTTP

 

Statistiniai (9)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

garantija.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

HTTP

_gat

garantija.lt

Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų greitį

1 diena

HTTP

_gid

garantija.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

1 diena

HTTP

_gali

garantija.lt

Naudojamas sekti kaip lankytojas naudojasi puslapiu ir perduodama informacija į google analytics

1 minutė

HTTP

collect

google-analytics.com

Naudojamas duomenims „Google Analytics“ siųsti apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Stebi lankytoją per įrenginius ir rinkodaros kanalus

Sesija

Pixel

omnisendSessionID

garantija.lt

Nustatomas unikalus seanso ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgseną.

1 diena

HTTP

NID

Google.com

Naudojamas prisiminti lankytojo pasirinktiems nustatymams, tokiems kaip kalba, kiek paieškos rezultatų nori matyti ir ar nori turėti įjungtą Google SafeSearch filtrą.

6 mėnesiai

HTTP

soundestID

garantija.lt

Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas anksčiau lankėsi svetainėje, ar tai naujas svetainės lankytojas.

Sesija

HTTP

soundest-views

garantija.lt

Priskiria lankytojui konkretų ID – tai leidžia svetainei nustatyti konkrečių vartotojo apsilankymų skaičių analizei ir statistikai.

Sesija

HTTP

 

Rinkodariniai (4)

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Matuoja puslapio marketingo efektyvumą. Matuoja konversijos rodiklių skirtumą tarp puslapio marketingo ir telefono atsako.

Sesija

Pixel

__Secure-3PAPISID

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

2 metai

HTTP

__SECURE-3PSID

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

2 metai

HTTp

__Secure-3PSIDCC

google.com

Šis slapukas naudojamas tiksliniai rinkodarai, kad lankytojas matytų jam tinkamas reklamas.

1 metai

HTTP

 

Funkciniai (5)

Šie slapukai suteikia galimybę parūpinti patobulintas funkcijas ir suasmeninti, pavyzdžiui, vaizdo įrašus ir tiesioginius pokalbius. Juos galime nustatyti mes arba trečiųjų šalių teikėjai, kurių paslaugomis naudojamės savo puslapiuose. Jei neleisite šių slapukų, kai kurios ar visos šios funkcijos gali neveikti tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

chat_cookie_ref

avitela.oxontech.com

Platforma oxon pagal šį slapuką sugeba atsekti kuris susirašinėjimas buvo kurio kliento.

1124118 dienos

HTTP

chat_cookie_unique_id

avitela.oxontech.com

Platforma oxon priskiria susirašinėjimui unikalų susirašinėjimo ID.

1124118 dienos

HTTP

Oxon_session

avitela.oxontech.com

Nustato unikalų oxon sesijos numerį.

6 dienos

HTTP

cookie_notice_accepted

garantija.lt

Užfiksuoja, jog lankytojas sutiko su slapukų politika.

6 mėnesiai

HTTP

cookie_notice_rejected

garantija.lt

Užfiksuoja, jog lankytojas nesutiko su slapukų politika.

6 mėnesiai

HTTP

 

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.


Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros nepatiriant jokių neigiamų pasekmių;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu: [email protected].

žodžiu – telefonu 8 700 555 66

raštu – adresu: Žalgirio g. 92, Vilnius

atvykus į bendrovės biurą.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.vdai.lrv.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

Šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų duomenų tvarkymą mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnį.

Duomenų valdytojas

Už toliau aprašomą duomenų rinkimą ir tvarkymą tam tikrais atvejais atsakome mes, t. y.
UAB „Serviso Kontraktų Centras“
juridinio asmens kodas: 126300671
buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51, Kėdainiai
ir tam tikrais atvejais atitinkami paskyrų platformų (toliau – „platformos“) valdytojai.

Be to, tam tikrais duomenų tvarkymo atvejais mes kartu su platformų valdytojais veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį (duomenų tvarkymas pagal 4 punktą).

Mes, UAB „Serviso kontraktų centras“ (toliau – „Serviso kontraktų centras“), valdome šias socialinės žiniasklaidos tinklų paskyras (toliau – „paskyros“):
•  „Facebook“: https://www.facebook.com/garantija.lt

Platformų valdytojų atsakomybė

Platformų valdytojų atliekamam duomenų tvarkymui (pvz., narių administravimui ir informacijos skelbimui) mes galime daryti tik ribotą įtaką. Tais atvejais, kai galime daryti įtaką, turimų galimybių ribose prižiūrime, kad platformos valdytojas tvarkytų duomenis privatumo apsaugai palankiu būdu. Tačiau daugeliu atvejų mes negalime daryti įtakos platformos valdytojo atliekamam duomenų tvarkymui ir tiksliai nežinome, kokius duomenis jis tvarko.

Platformos valdytojas administruoja visą kanalo IT infrastruktūrą, nustato jo taikomas duomenų apsaugos taisykles ir palaiko savo paties nustatytus santykius su Jumis kaip naudotoju (kai esate registruotasis socialinės žiniasklaidos kanalo naudotojas). Be to, tik valdytojas atsako už visus klausimus, susijusius su Jūsų naudotojo paskyros duomenimis, prie kurių mes kaip įmonė neturime prieigos.

Daugiau informacijos apie platformos teikėjo atliekamą duomenų tvarkymą ir kitas nesutikimo pareiškimo galimybes rasite atitinkamo teikėjo privatumo politikoje:

•  „Facebook“: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jums naudojantis platforma, paprastai, atitinkamos platformos valdytojas Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko serveriuose, kurie yra trečiose valstybėse, visų pirma, JAV ir Jungtinėje Karalystėje.

Mūsų atsakomybė

Mūsų veiksmai socialinės žiniasklaidos paskyrose

Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:
Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo mūsų paskyrose tikslas yra informuoti pirkėjus apie pasiūlymus, produktus, paslaugas, akcijas, konkursus, dalykines temas, verslo naujienas, šiomis temomis bendrauti su paskyrose naršančiais žmonėmis, atsakyti į jų klausimus, teigiamus atsiliepimus ir kritiką.

Mes pasiliekame teisę ištrinti medžiagą paaiškėjus, kad tai padaryti būtina. Pavyzdžiui, toks atvejis yra, kai skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs atsiliepimai (aiškiai seksualinio turinio) arba priedai (pavyzdžiui, nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais, be kita ko, pažeidžiamos autorių teisės, asmenų teisės, baudžiamojo kodekso normos ar „Serviso kontraktų centras“ etikos principai.

Prireikus, Jūsų medžiaga pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra platformos funkcija, ir per platformą susisiekiame su Jumis. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Duomenis tvarkome siekdami vykdyti publikavimo veiklą ir komunikaciją.

Platformų valdytojai neturi galimybės daryti įtakos „Serviso kontraktų centras“ atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui bendravimo su pirkėjais ar konkursų organizavimo tikslais.

Kaip jau minėta, tais atvejais, kai platformos teikėjas sudaro mums tokią galimybę, stengiamės užtikrinti, kad mūsų paskyros kuo labiau atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

Duomenys, kuriuos Jūs pateikiate mūsų paskyrose, pavyzdžiui, komentarai, vaizdo įrašai, nuotraukos, patiktukai, viešos žinutės ir pan., tuo tikslu skelbiami platformoje ir šių duomenų mes niekada nenaudojame ir netvarkome kitais tikslais.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:
Tam tikrais atvejais Jūsų pateiktu turiniu pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra platformos funkcija, ir per socialinės žiniasklaidos kanalus susisiekiame su Jumis. Tais atvejais, kai platformoje pateikiate mums užklausą, jei reikia, mes, atsižvelgdami į prašomą atsakymą, nukreipiame į kitus, saugius bendravimo kanalus, kuriais užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialias užklausas visada galite mums siųsti šios privatumo politikos 1 punkte nurodytu mūsų adresu.

Duomenų, kuriuos perduodate mums konfidencialiais kanalais (pavyzdžiui, asmenine žinute, laišku ar elektroniniu paštu), mes, paprastai, neperduodame trečiosioms šalims, nesusijusioms su „Serviso kontraktų centras“. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome ir patikrinome. Be to, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą, atskiras jos dalis, gali prireikti konfidencialiu būdu perduoti sutarties šalims (pavyzdžiui, tiekėjams, jei užklausa pateikta dėl konkretaus gaminio). Tokiais atvejais Jūsų užklausa prieš perduodant anonimizuojama, kad trečioji šalis negalėtų jos susieti su Jumis. Jeigu atskiru atveju prireikia perduoti Jūsų asmeninę informaciją, apie tai pranešame Jums iš anksto ir paprašome Jūsų sutikimo.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Visą asmeninę informaciją, kurią saugiomis žinutėmis mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimišką ne vėliau kaip po 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Nustatytą 90 dienų saugojimo terminą grindžiame tuo, kad pavieniais atvejais pateikus atsakymą Jūs kaip klientas pakartotinai kreipiatės į mus tuo pačiu klausimu, todėl mes galime pasiremti ankstesniu susirašinėjimu. Kaip rodo praktika, po 90 dienų paprastai nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų.

Visi Jūsų vieši įrašai šiose paskyrose mūsų pranešimų laikaskalėje saugomi ribotą laiką, nebent mes ištriname juos dėl to, kad atnaujinama pagrindinė tema, minėtais įrašais buvo padarytas teisės pažeidimas arba pažeistos mūsų gairės arba Jūs pats ištrinate šiuos įrašus.

Mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

Konkursai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:
Naršydami mūsų interneto svetainėje, skaitydami mūsų naujienlaiškius ar peržiūrėdami mūsų socialinės žiniasklaidos paskyras, Jūs galite dalyvauti įvairiuose konkursuose. Asmens duomenis, kuriuos Jūs perduodate mums dalyvavimo konkursuose tikslais, mes naudojame tik konkursams rengti (pavyzdžiui, siekdami išrinkti laimėtoją, atsiųsti prizą, atitinkamais atvejais anonimiškai paskelbti laimėtoją), nebent konkretaus konkurso sąlygose numatyta kitaip arba Jūs davėte mums savo aiškų platesnį sutikimą. Jeigu atitinkamame socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Organizuojant konkursus, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jeigu pateikiate sutikimą dalyvavimo konkurse tikslais, tokiu sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jeigu dalyvavimo konkurse tikslais pareiškėte sutikimus, galite šiuos sutikimus bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas įsigalios nuo jo pareiškimo momento.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:
Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik tuomet, jeigu tai būtina siekiant surengti konkursą ar atsiųsti prizą (pvz., kai prizą siunčia konkurso rėmėjas ar duomenys perduodami logistikos įmonei) arba Jūs tuo tikslu davėte mums savo aiškų sutikimą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių socialinės žiniasklaidos kanalų turiniu taip pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pavyzdžiui, anketoje arba komentaruose), todėl iš Jūsų bendravimo su mumis kiti naudotojai taip pat gali matyti Jūsų dalyvavimo faktą. Be to, tokiais atvejais atitinkamoje paskyroje gali būti matoma ir informacija apie Jūsų laimėjimą. Jeigu atitinkamame socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Pasibaigus konkursui ir paskelbus laimėtojus, per dvi savaites nuo prizo išsiuntimo dalyvių asmens duomenys ištrinami iš konkurso administravimo puslapio. Tais atvejais, kai prizai yra daiktiniai, laimėtojų duomenys saugomi įstatymų nustatytą garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kad gedimo atveju būtų galima daiktą sutaisyti arba pakeisti. Jeigu dalyvaujate konkurse, kuris skelbiamas mūsų paskyroje (pavyzdžiui, paliekant įrašą arba komentarą), mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Tokiais atvejais galioja konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

Socialinių tinklų klausymas ir socialinių tinklų stebėsena

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:
Siekdami sužinoti, kaip žmonės vertina mūsų produktus ir paslaugas, įvertinti mūsų pardavimo skatinimo veiksmus ir nustatyti galimus patobulinimus, be informacijos, kurią mums tiesiogiai atskleidžiate naudodamiesi platforma, mes dar atliekame vadinamą socialinių tinklų „klausymą“ ir socialinių tinklų stebėseną. Tuo tikslu platformose paskelbti įrašai analizuojami pagal paieškos užklausą (pvz., apie naują produktų liniją) arba tam tikrus rodiklius (pvz., peržiūras, paspaudimų skaičių). Tai darant stebimi tik tie įrašai, kuriuos paskelbiate neribotam kiekiui žmonių.

Tam renkamų duomenų kiekis pirmiausia priklauso nuo įrašo pobūdžio ir turinio; pavyzdžiui, tai gali būti teksto forma paliktas įrašas arba įkelta nuotrauka. Be to, atskirais atvejais gali būti renkamas ir atitinkamu atveju naudojamas naudotojo ID, pavyzdžiui tuomet, kai „Serviso kontraktų centras“ norėtų pasiūlyti pagalbą iškilusioms problemoms išspręsti. Be to, iš atitinkamų platformų valdytojų šiuo metu gauname informaciją apie konkrečių įrašų pasiekiamumą.

Socialinių tinklų „klausymo“ tikslais atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, nes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi mūsų teisėtu interesu, siekdami pagal laisvai prieinamus įrašus nustatyti galimus mūsų produktų ir paslaugų trūkumus ir į tai atitinamai reaguoti.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:
Tais atvejais, kai mums atliekant socialinių tinklų „klausymą“ ar socialinių tinklų stebėseną pasitelkiame išorinius duomenų tvarkytojus, jų prievolės nustatomos sutartyje, kaip numatyta BDAR 28 straipsnyje. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
„Serviso kontraktų centras“ nuolat nesaugo reikšmingų duomenų, o tik tikslingai juos analizuoja, kad būtų galima nustatyti priemones, galimai reikalingas trūkumams pašalinti. Kasmet atliekamų palyginamųjų analizių tikslais, Jūsų duomenis, prireikus, galime papildomai saugoti iki 2 metų, nebent savo duomenis iš platformos ištrinate anksčiau.

Bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnio 1 dalį

Santykiams su šiais platformų valdytojais taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai):

•  „Facebook“:  https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Platformos valdytojui taikant žiniatinklio stebėjimo metodus, platformos valdytojas ir mes veikiame kaip bendri duomenų valdytojai. Žiniatinklio stebėjimas gali būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę ar prisiregistravę platformoje. Kaip jau buvo minėta, mes turime nedaug galimybių daryti įtaką platformoje naudojamiems žiniatinklio stebėjimo metodams. Pavyzdžiui, negalime jų išjungti.

Teisinis pagrindas taikyti žiniatinklio stebėjimo metodus yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Daugiau apie duomenų gavėjus ir duomenų gavėjų kategorijas, o taip pat apie duomenų saugojimo trukmę ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijus sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politikas. Šioms privatumo politikoms mes negalime daryti įtakos.
Apie tai, kokias turite galimybes įgyvendinti savo teises, siekdami uždrausti naudoti žiniatinklio stebėjimo metodus ar atšaukti savo sutikimą, sužinosite perskaitę šios politikos 2 punkte pateiktas platformų valdytojų privatumo politikas. Be to, galite susisiekti ir su pačiais platformų valdytojais publikavimo skiltyje nurodytais adresais.

Mes tik iš dalies galime daryti įtaką statistiniams duomenims, kuriuos mums teikia platformos valdytojas, bei juos išjungti. Tačiau mes stengiamės užtikrinti, kad mums nebūtų teikiami papildomi, neprivalomi statistiniai duomenys.

Jūs turėtumėte žinoti: platformos valdytojas naudoja Jūsų paskyros ir elgsenos duomenis tam, kad išanalizuotų Jūsų įpročius, asmeninius ryšius ir pomėgius. „Serviso kontraktų centras“ negali daryti įtakos platformos valdytojo atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui ar perdavimui.

Duomenų tvarkymas trečiojoje valstybėje

Tais atvejais, kai perduodame duomenis trečiojoje valstybėje esantiems (už Europos ekonominės erdvės ribų įsisteigusiems) duomenų gavėjams, apie tai galite sužinoti iš informacijos apie duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuri pateikiama atitinkamos duomenų tvarkymo veiklos aprašyme. Europos Komisija, išduodama vadinamuosius „sprendimus dėl tinkamumo“, patvirtina, kad tam tikros trečiosios valstybės atitinka duomenų apsaugos standartą, kuris yra analogiškas Europos ekonominėje erdvėje užtikrinamam lygiui. Valstybių sąrašą galite peržiūrėti adresu  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions . Jeigu kurioje nors valstybėje nėra analogiško duomenų apsaugos standarto, kitomis priemonėmis pasirūpiname, kad būtų užtikrinta pakankamo lygio duomenų apsauga. Pavyzdžiui, tai užtikrinama vadovaujantis įmonėms privalomomis taisyklėmis, Europos Komisijos sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų, sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais.

Be to, Jums naudojantis platforma, Jūsų duomenis platformos valdytojas gali tvarkyti trečiojoje valstybėje (esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų). Daugiau apie trečiojoje valstybėje atliekamą Jūsų duomenų tvarkymą, kuriam „Serviso kontraktų centras“ negali daryti įtakos, galite perskaityti šios politikos 2 punkte pateiktose platformų valdytojų privatumo politikose.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Apžvalga

Be teisės atšaukti mums duotus Jūsų sutikimus Jūs, esant atitinkamoms teisės aktuose numatytoms sąlygoms, taip pat turite šias teises:

•  teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
•  teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
•  teisę reikalauti ištrinti mūsų tvarkomus Jūsų duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
•  teisę reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
•  teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
•  teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, Jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai, visų pirma, apima:

•  tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
•  tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
•  gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems su Jumis susiję asmens duomenys buvo arba bus atskleisti;
•  numatomą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo laikotarpį, arba, jei nėra įmanoma pateikti tikslios informacijos, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
•  teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
•  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
•  kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
•  bet kokį automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, nurodytų BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, buvimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmės duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, Jūs turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netikslius su jumis susijusius duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, Jūs turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, be kita ko,  pateikdamas papildomą pareiškimą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištrintume bet kokius su jumis susijusius asmens duomenis, jei egzistuoja bent vienas iš toliau nurodytų pagrindų:

•  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
•  Jūs atšaukėte savo sutikimą, kuriuo remiantis buvo atliekamas tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto arba 9 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
•  Jūs nesutinkate, kad būtų vykdomas duomenų tvarkymas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalies arba 2 dalies nuostatas, o BDAR 21 straipsnio 1 dalies atveju nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
•  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
•  asmens duomenų ištrynimas yra būtinas dėl duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės;
•  asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei mes viešai paskelbėme asmens duomenis ir esame įpareigoti juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, mes imsimės pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, informuoti trečiąsias Jūsų duomenis tvarkančias šalis apie Jūsų prašymo ištrinti duomenis faktą, kad jos ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

•  Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
•  asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet Jūs nesutinkate duomenų ištrinti ir prašote apriboti jų naudojimą;
•  duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
•  Jūs pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir Jūs turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui mums nesudarant tam kliūčių, kai:

•  duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
•  duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei egzistuoja BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.
Minėta bendroji teisė nesutikti taikoma visiems duomenų tvarkymo veiksmams, aprašytiems šioje privatumo politikoje, kai duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas. Priešingai specialiajai teisei nesutikti dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, mes esame įpareigoti suteikti tokią bendrąją teisę nesutikti, jei Jūs nurodote viršesnės svarbos pagrindus, pvz., galimą pavojų gyvybei ar sveikatai. Be to, Jūs galite kreiptis į už atsakingą priežiūros instituciją arba į „Serviso kontraktų centras“ duomenų apsaugos pareigūną.

Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį

Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į Lietuvos duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Kontaktiniai asmenys

Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis kilus klausimams arba siekiant užtikrinti savo teises duomenų apsaugos srityje

Jeigu turite klausimų dėl mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų arba siekiate pasinaudoti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis, galite kreiptis į mūsų BDAR skyrių:
El. paštas: [email protected] 

Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

 

Jei turite papildomų klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į mūsų BDAR skyrių:
El. paštas: [email protected]