Serviso kontraktų centras

Klientų aptarnavimas
8 700 555 66

I-IV 8:30-17:30 val.
    V 8:30-16:30 val.

Taisyklės

Taisyklės

Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 

Taisyklės – garantija.lt tinklalapyje pateikiamos taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

Sertifikatas – Pirkėjui įteikiamas dokumentas, patvirtinantis pratęsto garantinio aptarnavimo sutarties sudarymą. 

Pirkinys – Pratęstos garantijos paslauga (nepriklausomai nuo to, ar paslauga Pirkėjo įsigyta garantija.lt tinklalapyje, ar kitu Pirkėjui prieinamu ir Pardavėjo suteikiamu būdu). 

Pardavėjas – įmonė, iš kurios Pirkėjas įsigijo arba siekia įsigyti Pirkinį, t. y. UAB “Serviso kontraktų centras”, įm. kodas 126300671, registracijos adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius.

Pirkėjas – asmuo, kuriam Pardavėjas išdavė Sertifikatą, arba asmuo, siekiantis įsigyti Pirkinį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, ir kuriam yra sukakę 18 metų. 

Privatumo politika – atskiros Pardavėjo patvirtintos taisyklės, kuriose numatyta, kaip Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis. Pardavėjo Privatumo politika pasiekiama čia (nuoroda į garantija.lt Privatumo politikos puslapį). 

Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas. 

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.   

Šios Taisyklės yra Šalims privalomas dokumentas, nustatantis Šalių teises ir pareigas, Pirkinio įsigijimo, Šalių atsakomybę bei kitas su Pirkinio įsigijimu susijusias sąlygas. 

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas garantija.lt tinklalapyje.

Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo garantija.lt tinklapyje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi garantija.lt tinklapiu, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Pirkėjui siekiant įsigyti Pirkinį per garantija.lt tinklalapį, Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka parduoti Pirkinį ir išduoti Sertifikatą, o Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Pardavėju. 

Norėdamas įsigyti Pirkinį, Pirkėjas gali atlikti tai keliais būdais:

  • Kreiptis el.paštu [email protected], ir gavęs iš Pardavėjo elektroniniu paštu nuorodą apmokėjimui už Pirkinį, pasinaudoti elektroninės bankininkystės paslaugomis ar Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. 
  • lt tinklalapyje prisijungti prie Savitarnos, spaudžiant mygtuką „Pirkti sertifikatą“ arba pasinaudojant šia nuoroda http://lt.garantija.lt/savitarna. Užpildyti kiekviename žingsnyje prašomą informaciją ir pabaigoje, pasirinkus apmokėjimo būdą, sumokėti už Pirkinį.

Pirkinį galima įsigyti tik iš anksto už jį apmokėjus. 

Pirkinio kaina nurodoma eurais. Pirkinys parduodamas ta kaina, kuri galioja apmokėjimo momentu.

Pirkėjo atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma bus įskaityta Pardavėjo banko sąskaitoje. 

Sumokėjimas už Pirkinį reiškia Pirkėjo patvirtinimą, kad: 
– Pirkėjas, prieš jam išduodant Sertifikatą, buvo supažindintas su Taisyklėmis, Privatumo politika ir Pratęsto garantinio aptarnavimo sutarties sąlygomis; 
– Pirkėjui yra aiškios ir suprantamos visos Taisyklių, Privatumo politikos ir Pratęsto garantinio aptarnavimo sutarties sąlygos;
– Pirkėjas jokių pastabų dėl Pratęsto garantinio aptarnavimo sutarties sąlygų neturi;
– visi Sertifikate (jeigu yra – taip pat ir jo prieduose) nurodyti duomenys yra teisingi. 

Sertifikatas yra išduodamas elektroniniu būdu ir galioja be Pirkėjo parašo.
Sertifikatas yra saugomas elektroniniu formatu. 
Sertifikatas yra Pirkėjo įsigytos paslaugos dokumentas.
Sertifikatas Pirkėjui pateikiamas garantija.lt tinklalapyje ir (arba) Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pardavėjas įsipareigoja: 
– sudaryti galimybę naudotis garantija.lt tinklalapiu, t. y. įsigyti Pirkinį; 
– saugoti Pirkėjo Asmens duomenis, tvarkyti juos Privatumo politikoje ir taikomuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Pardavėjas turi šias teises: 
– susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba visiškai sustabdyti garantija.lt tinklalapio (ar jo dalies) veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui; 
– be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis garantija.lt tinklalapiu, jeigu Pirkėjas bando pakenkti tinklalapio darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia šiose Taisyklėse numatytus Pirkėjo įsipareigojimus; 
– pakeisti Taisykles ir (ar) Pirkinio kainas; 
– atlikti bet kokius kitus su garantija.lat tinklalapiu susijusius pakeitimus savo nuožiūra. 

Pirkėjas įsipareigoja: 
– pateikti teisingą informaciją, įskaitant savo Asmens duomenis, reikalingus Pirkinio įsigijimui; 
– šiose Taisyklėse nustatyta tvarka patvirtinti, kad susipažino ir (ar) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, bei privalo jų laikytis; 
– bendradarbiauti su Pardavėju sprendžiant su Pirkiniu susijusius klausimus. 

Pirkėjas turi šias teises: 
– įsigyti Pirkinį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka; 
– reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.   

Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą sumokėtą sumą už Pratęstos garantijos Sertifikatą jei:
– Gamintojo nustatyto garantinio laikotarpio metu nekokybišką prekę Pirkėjui pakeitė pardavėjas (gamintojas) į naują prekę arba Pirkėjas grąžino prekę ir atgavo už prekę sumokėtą kainą;
– Pirkėjas atsisako Pratęstos garantijos paslaugos ne vėliau nei per 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos;
– Pirkinio vagystės ar visiško sugadinimo atveju (pateikus tai patvirtinantį kompetentingos institucijos, pvz., policijos, priešgaisrinės tarnybos ir pan. dokumentą), jei tai įvyko iki Pratęstos garantijos įsigaliojimo pradžios.

Sertifikatui įsigaliojus Pardavėjas grąžina Pirkėjui proporcingą praėjusiam Pratęstos garantijos laikotarpiui sumą, išskaičius Sertifikato sudarymo ir administravimo išlaidas – 30 % Pratęstos garantijos kainos.

Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius. 

Pardavėjas atsako už garantija.lt tinklalapio veikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų. 

Pardavėjas neatsako už garantija.lt tinklalapyje esančių paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti Pirkinio įsigijimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad jo pateikti duomenys, įskaitant Asmens duomenis, yra teisingi. 

Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, perdavimą tretiesiems asmenims.

Jei garantija.lt tinklalapio paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kita Pirkėjui pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.   

Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams.

Visa komunikacija, susijusi su Pardavėjo paslaugų teikimu garantija.lt tinklalapyje, vykdoma taip:
– Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia garantija.lt tinklalapio skyriuje „Kontaktai“ (nuoroda į puslapį Kontaktai) nurodytais kontaktiniais adresais;
– Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir kuri yra laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento.

Pirkėjas taip pat yra laikomas tinkamai informuotas apie Pardavėjo pranešimus pagal šias Taisykles, jeigu atitinkama informacija suteikiama Pirkėjui skambučiu ir ar trumpąja SMS žinute Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. 

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.