Serviso kontraktų centras

Klientų aptarnavimas
8 700 555 66

I-IV 8:30-17:30 val.
    V 8:30-16:30 val.

Taisyklės

Taisyklės

Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 

Taisyklės – garantija.lt tinklalapyje pateikiamos taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

Sertifikatas – Klientui įteikiamas dokumentas, patvirtinantis pratęstos garantijos įsigijimą. 

Paslauga – Paslaugų teikėjo teikiama pratęsto garantinio termino paslauga Pirkiniui pagal šiose Taisyklėse numatytą tvarką.

Pirkinys – prekė, kuriai yra įsigyta Paslauga. 

Paslaugos teikėjas – UAB “Serviso kontraktų centras”, įm. kodas 126300671, registruotos buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 51, Kėdainiai, adresas korespondencijai: Žalgirio g. 92, Vilnius.

Klientas – asmuo įsigijęs pratęstos garantijos paslaugas. 

Asmens duomenys – bet kokia Paslaugos teikėjo surinkta informacija apie Klientą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas. 

Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas.   

1.1. Šios Taisyklės nustato Šalių teises ir pareigas, Paslaugos teikimo tvarką, Šalių atsakomybę bei kitas su Paslaugos įsigijimų susijusias sąlygas.

1.2. Klientui įsigijus Paslaugas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkinio pratęsto garantinio laikotarpio remonto paslaugas, siekiant pašalinti Pirkinio gedimus, kurie atsirado Pirkinį naudojant pagal gamintojo nustatytas Pirkinio naudojimo instrukcijas. Paslaugos apima Pirkinio remonto ir atsarginių dalių padengimo išlaidas, kurios yra būtinos siekiant atstatyti Pirkinio veiklą.

2.1. Klientui siekiant įsigyti Paslaugas, Paslaugų teikėjas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka išduoda Sertifikatą, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

2.2. Paslaugos teikiamos tik vartotojams siekiantiems Lietuvos Respublikoje įsigyti naujus Pirkinius savo namų ūkio reikmėms. Juridiniams asmenims bei Pirkiniams įsigytiems ir naudojamiems komerciniu tikslu, Paslaugos nėra teikiamos.

2.3. Paslaugų teikėjas teikia šiuos Paslaugų planus:

2.3.1. „Įprastas“ – kai yra teikiamos įprastos pratęstos garantijos Paslaugos, kurioms sertifikatas sudaromas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkinio įsigijimo dienos;

2.3.2. „Keitimo planas“ – kai Paslaugų sertifikatas sudaromas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkinio įsigijimo momento ir Paslaugų teikimo metu sugedęs Pirkinys yra keičiamas tokiu pačiu ar analogišku įrenginiu remiantis šių Taisyklių sąlygomis;

2.3.3. „Keitimo Plius planas“ – kai Paslaugų sertifikatas sudaromas ne vėliau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkinio įsigijimo momento ir Paslaugų teikimo metu sugedęs Pirkinys yra keičiamas tokiu pačiu ar analogišku įrenginiu remiantis šių Taisyklių sąlygomis. Šis planas apima prekės gedimus dėl savaiminių elektros įtampos šuolių, prekės baterijos gedimus, pirkinio natūralius priedų nusidėvėjimus (Išskyrus mechaniškai arba tyčia pažeistus). Pirkinio priedo gedimo atveju keičiamas tik priedas (ne daugiau 3 kartų), bet ne pats įrenginys.

2.3.4. „Extra“ – kai Paslaugų sertifikatas sudaromas vėliau kaip po 30 (trisdešimt) kalen dorinių dienų nuo Pirkinio įsigijimo momento iki Pirkinio gamintojo ar pardavėjo suteikiamos garantijos termino pabaigos.

2.4. Paslaugas galima įsigyti tik iš anksto už jas apmokėjus į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, kuri yra nurodoma Paslaugų pasiūlyme interneto svetainėje www.garantija.lt arba Paslaugų teikėjo partnerių vietose įsigyjant Pirkinį.

2.5. Paslaugų sertifikatas laikomas sudarytas nuo apmokėjimo momento.

3.1. Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti pasibaigus Pirkiniui gamintojo suteiktai garantijai, o kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Klientui yra numatytas ilgesnis terminas reikšti pretenzijas Pirkinio pardavėjui dėl daikto trūkumų, nei taikoma gamintojo garantija – atitinkamai pasibaigus vėlesniam terminui. Paslaugų teikimo laikotarpis priklauso nuo Kliento įsigyto Paslaugų laikotarpio.

3.2. Sugedus Pirkiniui, Klientas įsipareigoja registruoti Pirkinio gedimą Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.garantija.lt nurodytais telefonais arba el. paštu [email protected]. Registruojant gedimą, Klientas turi nurodyti Sertifikato numerį, Pirkinio pavadinimą, gamintoją, modelio numerį, serijos numerį, apibūdinti gedimą.

3.3. Paslaugų teikėjas užregistravęs Kliento Pirkinio gedimą, Klientą nukreips į artimiausią specializuotą servisą pagal Pirkinio ar remonto pobūdį:

3.3.1. Mažagabaričių (iki 10 kg) Pirkinių atveju, Klientas į servisą Pirkinį pristato asmeniškai arba pristato paštu ar per kurjerių tarnybą. Jeigu pirkinys buvo siųstas į servisą, Paslaugų teikėjas pasirūpins suremontuoto Pirkinio pristatymu atgal Klientui;

3.3.2. Stambiagabaričio (virš 10 kg) Pirkinio atveju, Paslaugų teikėjas pasirūpins meistro atvykimu į Pirkinio buvimo vietą arba pasirūpins Pirkinio transportavimo į servisą ir atgal kaštais.

3.4. Klientas kartu su sugedusiu Pirkiniu turi Paslaugų teikėjui pateikti:

3.4.1. Trumpą Pirkinio gedimo aprašymą;

3.4.2. Dokumentą patvirtinantį Pirkinio pirkimą (pirkimo kvitą, sąskaitą faktūrą, pirkimo išsimokėtinai sutartį, kasos pajamų orderį);

3.4.3. Gamintojo suteiktos pirkinio garantijos dokumento originalą (Pirkinio pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sertifikate nurodyta Pirkinio pirkimo data; Pirkinio serijos numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijos numeriu);

3.4.4. Sertifikato įsigijimo ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

3.4.5. Pilną pirkinio įsigijimo momentu buvusią komplektaciją.

3.5. Klientas visais atvejais pristatant Pirkinį į servisą ar jį siunčiant, privalo Pirkinį supakuoti į originalią pakuotę arba kitaip tinkamai supakuoti, kad Pirkinį transportuojant šis nebūtų sugadintas. Klientui tinkamai nepasirūpinus saugiu Pirkinio pakavimu, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti priimti aptarnauti Pirkinį. Paslaugų teikėjas neatsako už Pirkiniui padarytą žalą jį transportuojant.

3.6. Suremontavus Pirkinį, Klientas bus informuotas apie tai ir suderinamas Pirkinio atsiėmimo ar pristatymo laikas.

3.7. Suremontavus Pirkinį, Klientas turi atsiimti Pirkinį iš serviso, jeigu Pirkinį pristatė asmeniškai arba jeigu Pirkinys buvo siunčiamas, tokiu atveju priimti suremontuotą Pirkinį. Klientui nepriėmus siunčiamo Pirkinio ir siuntų tarnybai grąžinus Pirkinį atgal į servisą, Pirkinys siunčiamas antrą kartą nebus ir Klientas turės pats pasirūpinti Pirkinio atsiėmimu iš serviso. Servisas suremontuotą Pirkinį laiko ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Klientui, neatsiėmus Pirkinio per nurodytą terminą, Paslaugų teikėjas turi teisę utilizuoti Pirkinį be jokios kompensacijos Klientui.

3.8. Klientui, naudojantis Paslaugų planais „Keitimas“ bei „Keitimas Plius“ ir Paslaugų teikėjui nustačius Pirkinio gedimą, Paslaugų teikėjas pakeis sugedusį Pirkinį į naują tokį patį arba analogišką, jei identiškas pirkinys yra neprieinamas arba nebėra parduodamas. Analogiškas pirkinys yra naujas pirkinys tokių pat matmenų, parametrų, rūšies (išskyrus modelį, spalvą, svorį, apdailą, formą ir išorinę išvaizdą), turintis tas pačias funkcijas. Pakeisto pirkinio vertė gali būti mažesnė, bet ne didesnė, nei keičiamo Pirkinio pirkimo kaina.

3.9. Paslaugų teikėjui nustačius, kad Pirkinio gedimų pašalinti negalima arba gedimų pašalinimo išlaidos yra didesnės nei Pirkinio likutinė vertė, Paslaugų teikėjas turi teisę Klientui pakeisti sugedusį Pirkinį į naują tokį patį arba analogišką, jei identiškas pirkinys yra neprieinamas arba nebėra parduodamas. Analogiškas pirkinys yra naujas pirkinys tokių pat matmenų, parametrų, rūšies (išskyrus modelį, spalvą, svorį, apdailą, formą ir išorinę išvaizdą), turintis tas pačias funkcijas. Pakeisto pirkinio vertė gali būti mažesnė, bet ne didesnė, nei keičiamo Pirkinio pirkimo kaina.

3.10. Jei Klientas sutinka, kad sugedęs Pirkinys būtų pakeistas analogišku nauju pirkiniu, laikoma, kad Paslaugų teikėjas įvykdė savo įsipareigojimus, aprašytus šiose Taisyklėse tam Pirkiniui. Pakeistam naujam pirkiniui Paslaugos nepereina ir nebėra teikiamos, nebent Klientas įsigytų naujas Paslaugas pakeistam naujam pirkiniui.

3.11. Paslaugų teikėjui atliekant Pirkinio diagnostiką ir nustačius, kad yra pažeistos Paslaugų teikimo sąlygos, nurodytos šiose Taisyklėse 4 skyriuje, Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui jo patirtus diagnostikos ir (ar) transportavimo kaštus. Taip pat Šalys gali susitarti dėl Pirkinio atlygintinų remonto darbų atlikimo. Paslaugų teikėjas turi teisę sulaikyti Kliento Pirkinį, kol Klientas neatlygins Paslaugų teikėjo patirtų išlaidų.

4.1. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas, jeigu:

4.1.1. Sugedus Pirkiniui Klientas nepateikė dokumento, patvirtinančio Pirkinio įsigijimą (pirkimo kvito, sąskaitos faktūros, pirkimo išsimokėtinai sutarties, kasos pajamų orderio), gamintojo suteiktos Pirkinio garantijos dokumento originalo (Pirkinio pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sertifikate nurodyta Pirkinio pirkimo data; Pirkinio serijos numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijos numeriu), Sertifikato įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinančio dokumento;

4.1.2. Nėra Pirkinio serijos numerio ar jis neatitinka su Pirkinio pirkimo ar Sertifikate nurodytu Pirkinio serijos numeriu;

4.1.3. Akivaizdžiai neteisingas komponentų, įtampos laidų, duomenų perdavimo kabelių, ryšio prieigos kabelių, visų rūšių laikmenų pajungimas kitaip, nei numatyta Pirkinio techniniame pase arba instrukcijoje;

4.1.4. Klientas savavališkai taisė, atliko remontą (apžiūrą, priežiūrą) ne Paslaugų teikėjo nurodytame specializuotame servise, Pirkinio saugos ar identifikavimo kodai ar plombos nulaužtos, pažeistos, Pirkinio ar jo komponentai (dalys) buvo savavališkai modifikuoti ar adaptuoti; buvo panaudotos neoriginalios spausdintuvo rašalinės (lazerinės) kasetės, originalios spausdintuvo rašalinės (lazerinės) kasetės buvo savavališkai ar nekvalifikuotai pildomos ir kt.;

4.1.5. Pirkinys sugedo dėl netinkamo (aukštesnės ar žemesnės įtampos) elektros srovės pajungimo; elektros įtampos šuolių, Pirkinio nepajungimo prie energijos šaltinio, kaip numatyta instrukcijoje; kitos rūšies elektros elementų (baterijų, akumuliatorių), nei numatyta instrukcijoje, panaudojimo; Pirkinio laikymo ar eksploatavimo nesilaikant instrukcijoje nurodytų temperatūros ir drėgmės reikalavimų; Pirkinio kritimo; Pirkinio gabenimo pažeidimų; korpuso pažeidimų; bet kokio kito netinkamo Pirkinio laikymo, naudojimo ar transportavimo pažeidžiant techninio paso, instrukcijos, gamintojo reikalavimus ir / arba Pirkinio naudojimo ne pagal Pirkinio tiesioginę paskirtį ar pan.;

4.1.6. Pirkinio naudojimas ne pagal gamintojo numatytas naudojimosi instrukcijas (pvz. statinio vaizdo atsiradimas televizoriaus ekrane dėl ilgalaikio nepertraukiamo to paties vaizdo/kanalo/programos žiūrėjimo (piktogramos, įrankių juostos, logotipai ir pan.);

4.1.7. Vagystės atvejai; gyvūnų, vabzdžių, kitų parazitų sukelti pažeidimai; kalkių nuosėdų, pelijimo, grybelio pažeidimai; ilgalaikio vandens kaupimosi ir garų kondensavimosi pažeidimai; aplinkos poveikis (gaisras, tvanas, korozija, smėlis, purvas, audra, kruša, žemės drebėjimas, stiprūs magnetiniai laukai ar poveikiai) ir pan.;

4.1.8. Dėl Kliento instaliuotos (ar naudojamos neinstaliavus) programinės įrangos, kuri nėra licencijuota arba nėra gamintojo sertifikuota (pripažinta), ar gamintojo uždrausta instaliavimui (naudojimui), arba nėra suderinama (nėra adaptuota) su Pirkiniu (ir laikmenomis), kurie susiję su Pirkinio ar jo komponentų funkcionavimo problemomis ir padariniais, taip pat dėl gamintojo nurodymų dėl antivirusinės programos diegimo ar atnaujinimo nesilaikymo, kai Kliento veiksmai prieštarauja techninio paso, Pirkinio instrukcijos ar gamintojo nuostatoms, taip pat virusų sukeltos problemos ir pan.;

4.1.9. Bet koks remontas (ar proporcingai remonto dalis), kuris padengiamas (dengiamas arba padengtas) gamintojo garantija, kai Klientas šia teise pasinaudojo kreipdamasis į pardavėją arba gamintoją ir iš jų gavo (gauna) jiems priskiriamas tinkamas paslaugas ar kompensavimą, arba kai Klientas privalo atitinkamai kreiptis į gamintoją arba pardavėją iki šių Paslaugų galiojimo pradžios, taip pat kai gedimas (remontas) atsirado iki šių Paslaugų galiojimo pradžios, atsižvelgiant į šio Sertifikato reglamentavimą;

4.1.10. Kitų neoriginalių ar gamintojo nesertifikuotų Pirkinio integruotų elementų ar naudojimo-aptarnavimo komponentų naudojimas (elektros lemputės, filtrai, maitinimo (galvaniniai) elementai, akumuliatoriai, elektros krovikliai, dažai, dirželiai, būgnai, ryškalai, rašalo kasetės, lazerinės kasetės ir kt.), kai tai turėjo įtakos pirkinio gedimui ar mechaniniam deformavimui;

4.1.11. Kitų gedimo padarinių pašalinimas ar kompensavimas, kai Pirkinio remontas arba numatyta priežiūra atlikta ne Paslaugų teikėjo nurodytame specializuotame servise, po šių Paslaugų įsigaliojimo pradžios.

4.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai netaikomi Pirkinio priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas, ir kuriems gamintojas neteikia garantijos: elektros lemputėms, garso bei vaizdo galvutėms, juostoms, maitinimo elementams*, akumuliatoriams, krovikliams, krovimo stotelėms, nuotolinio valdymo pultams, dėklams*, antenoms, kopijavimo aparatų bei spausdintuvų kasetėms*, ryškalams*, dirželiams, būgnams, buitinės technikos priedams (lėkštėms, indams, peiliukams), siurblių žarnoms, šepečiams, filtrams*, vamzdžiams ir pan., šaldytuvo plastmasinėms lentynoms, konteineriams, durų rankenoms ir pan. Garso kolonėlėms ir automobilio garsiakalbiams garantiniai įsipareigojimai taikomi, išskyrus atvejus, kai perdega garsiakalbių ritės arba garsiakalbiai yra mechaniškai pažeisti ir pan.

4.3. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Pirkinio duomenų laikmenoje laikomus duomenis, programinę įrangą, asmeninius/individualius nustatymus ir nepadengia duomenų laikmenų, dokumentų ar programinės įrangos atkūrimo ir diegimo kaštų, taip pat išorinių Pirkinio dalių trūkumų, kurie neturi įtakos tinkamam Pirkinio funkcionavimui (pvz., įlenkimai, pakitusi spalva, įbrėžimai, taip pat oksidacija) ar išlaidų, patirtų nesant galimybės naudotis Pirkiniu.

4.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Klientui kilusią žalą, tiek tiesioginę ar netiesioginę dėl Pirkinio gedimo ar remonto paslaugų teikimo laikotarpio.

5.1. Klientas yra informuotas apie Asmens duomenų tvarkymą (įskaitant tai, kad Asmens duomenys Paslaugų teikėjo pavedimu tvarkomi Paslaugų teikėjo partnerių-pardavėjų), apie savo teisę kreiptis į Paslaugų teikėją, kad susipažinti su tvarkomais Kliento Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Kliento Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, apie teisę į duomenų perkeliamumą teisės aktais nustatytais atvejais, taip pat apie teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys. Daugiau informacijos apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą rasite internetinėje svetainėje www.garantija.lt/privatumo-politika.

6.1. Šis Sertifikatas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško pagal šias Taisykles prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sertifikato nutraukimo šiose Taisyklėse ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

6.2. Klientas turi teisę atsisakyti įsigytų Paslaugų ir atgauti visą sumokėtą įmoką, kai: 6.2.1. Pirkinio gamintojo nustatyto garantinio laikotarpio metu nekokybišką Pirkinį Klientui pakeitė pardavėjas (gamintojas) į naują prekę arba Klientas grąžino Pirkinį ir atgavo už Pirkinį sumokėtą kainą;

6.2.2. Klientas atsisako Paslaugų teikėjo paslaugų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų įsigijimo dienos;

6.2.3. Pirkinio vagystės ar visiško sugadinimo atveju, pateikus tai patvirtinantį kompetentingos institucijos, pvz. policijos, priešgaisrinės tarnybos ir pan. Dokumentą, jeigu tai įvyko iki Paslaugų teikimo pradžios.

6.3. Klientui norint atsisakyti įsigytų Paslaugų ne dėl šiose Taisyklėse 6.2. punkte nurodytų priežasčių, Paslaugų teikėjas grąžins Klientui proporcingą praėjusiam Paslaugų laikotarpiui sumą, išskaičius Sertifikato sudarymo ir administravimo kaštus, kurie sudaro 30 (trisdešimt) procentų Paslaugų kainos.

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas Klientui, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šias Taisykles. Esminiu pažeidimu laikoma:

6.4.1. Kliento nesąžiningas elgesys, kai Klientas pateikia melagingą informaciją apie Pirkinio gedimą, ir (arba) bando nuslėpti tikrąją gedimo priežastį ir (arba) bando pateikti kitą įrenginį vietoje Pirkinio ir pan.;

6.4.2. Tyčinis Pirkinio sugadinimas.

7.1. Paslaugų teikėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba trumpąja SMS žinute į nurodytą mobiliojo telefono numerį ir pranešimas yra laikomas gautas Kliento, praėjus 12 valandų nuo jo išsiuntimo momento.

7.2. Klientas taip pat yra laikomas tinkamai informuotas apie Paslaugų teikėjo pranešimus pagal šias Taisykles, jeigu atitinkama informacija suteikiama Klientui skambučiu.

8.1. Paslaugų teikėjas turi teisę perleisti pagal šias Taisykles prisiimtas teises ir pareigas (visų ar dalies) be Kliento sutikimo.

8.2. Klientas negali perleisti Paslaugų sertifikatą kitam asmeniui be rašytinio Paslaugų teikėjo sutikimo.

*Šių priedų keitimas neįeina į jokius paslaugų planus.